Aviso legal

Home /

Aviso legal

1. DADES IDENTIFICATIVES

En compliment del deure d’identificar al titular del lloc web establit en l’article 10 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, es presenta a continuació la següent informació: – Titular de la Web: CRESCENDO ESCOLA DE MÚSICA D’ALCOI – CIF: J54957519. – Domicili Social: Na Saurina D’Entença 70 03803 Alcoy (Alacant). – Correu electrònic de contacte: info@escolacrescendo.es.

2. OBJECTE DE LA WEB

CRESCENDO ESCOLA DE MÚSICA D’ALCOI posa a la disposició del públic (d’ara en avant usuari) que accedisca a www.escolacrescendo.es (d’ara en avant WEB), informació i dades (d’ara en avant CONTINGUTS i/o SERVEIS), mitjançant una web de caràcter informativa els continguts del qual són creats i proporcionats per la pròpia empresa.

3. USUARIS I ACCÉS A la WEB

Donada la naturalesa de la Web, així com el seu contingut i finalitat, la seua navegació no requereix la condició d’usuari registrat, però podrà ser requerida per a accedir a àrees privades (com a “distribuïdor”, per exemple), o subscriure’s a la *NewsLetter. En tals casos, la condició d’usuari registrat s’adquirirà seguint els procediments recollits en la Web i suposarà l’adhesió a les normes d’ús que a cada moment estiguen vigents. En relació a les pàgines accessibles al públic en general, CRESCENDO ESCOLA DE MÚSICA D’ALCOI també desitja complir les seues obligacions legals i regular el seu ús, per la qual cosa en aquests casos accepten igualment que el fet d’accedir a elles implica el sotmetiment a aquestes Condicions Generals. Per la naturalesa pròpia de la Web, és possible que es modifiquen o incloguen canvis en el contingut de les Condicions Generals. A més, CRESCENDO ESCOLA DE MÚSICA D’ALCOI, es reserva el dret de modificar, en qualsevol moment, la presentació i/o configuració del Lloc web, així com les presents Condicions Generals. Per això, i atés que tot usuari (tant el registrat com el que no) ha d’assumir que li seran aplicable aquestes Condicions Generals segons el contingut que estiga vigent cada vegada que es produïsca l’accés a la web, queden obligats a comprovar-les i conéixer-les amb cada accés.

4. ÚS DEL PORTAL

L’accés i ús de l’usuari a aquesta WEB no implica cap obligació sobre la qualitat i velocitat de l’accés per part de CRESCENDO ESCOLA DE MÚSICA D’ALCOI, que podrà, sense previ avís, modificar les condicions d’accés, o suspendre aquest accés, tant a la totalitat WEB, com a part d’aquesta, i sense que això supose responsabilitzar-se de les conseqüències, danys i perjudicis ocasionats per això. El maquinari i programari necessari per a accedir a la web seran per compte dels usuaris, per la qual cosa CRESCENDO ESCOLA DE MÚSICA D’ALCOI no serà responsable del seu funcionament ni de qualsevol altre fet derivat d’aquest; tampoc dels drets d’ús o llicències requerits per a la seua utilització. Igualment, CRESCENDO ESCOLA DE MÚSICA D’ALCOI mancarà de tota responsabilitat sobre qualsevol anomalia, mal funcionament, deterioració, esborrat de dades o programari que es produïsca en els equips o sistemes dels usuaris, com a conseqüència directa o indirecta de l’accés o intent d’accés a la WEB. El servei prestat per CRESCENDO ESCOLA DE MÚSICA D’ALCOI mitjançant el seu WEB té caràcter indefinit, sense perjudici de poder suspendre’s o cancel·lar-se sense previ avís. Quan, per a accedir a part dels Serveis de la Web, es requerisca el registre previ dels usuaris, hauran d’acceptar les Condicions d’Ús de la Web perquè adquirisquen la consideració de “usuaris registrats”. L’identificador de l’usuari estarà compost per la seua adreça de correu electrònic i una contrasenya. Per a l’accés al compte propi de l’usuari, serà necessari la inclusió d’aquest identificador, així com d’una contrasenya que haurà de contindre com a mínim 4 caràcters. L’ús de la contrasenya és personal i intransferible, no estant permesa la cessió, ni tan sols temporal, a tercers. En tal sentit, l’usuari es compromet a fer un ús diligent i a mantindre en secret la mateixa, assumint tota responsabilitat per les conseqüències de la seua divulgació a tercers. En el cas que l’usuari conega o sospite de l’ús de la seua contrasenya per tercers, haurà de modificar la mateixa de manera immediata, en la manera en què es recull en la Web. L’usuari assumeix la responsabilitat de l’ús del portal, així com d’aportar informació veraç i lícita en l’acte del registre. Com a part d’aquest registre, a l’USUARI se li pot proporcionar una contrasenya de la qual serà responsable, comprometent-se a fer un ús diligent i confidencial d’aquesta, així com dels continguts i serveis de la web. En tot cas, es compromet a abstindre’s de: Utilitzar els Serveis de forma, amb finalitats o efectes contraris a la llei, a la moral i als bons costums o a l’ordre públic; Reproduir, copiar, distribuir, permetre l’accés del públic a través de qualsevol modalitat de comunicació pública, transformar i/o modificar els Serveis, llevat que es compte amb l’autorització del seu titular o es tracte d’un supòsit permés per la Llei. Difondre continguts o propaganda de caràcter racista, xenòfob, pornogràfic-il·legal, d’apologia del terrorisme o atemptatori contra els drets humans; Realitzar qualsevol acte que puga ser considerat una vulneració de drets de propietat intel·lectual o industrial pertanyents a CRESCENDO ESCOLA DE MÚSICA D’ALCOI o a tercers; Emprar els Serveis i/o la informació de qualsevol classe que puga obtindre’s a través del Lloc web de manera que contravinguen la finalitat de la Web (ja siga per a remetre publicitat, comunicacions comercials i/o missatges no sol·licitats dirigits a una pluralitat de persones, amb independència de la seua finalitat; o per a comercialitzar o divulgar de qualsevol manera aquesta informació). Provocar danys en els sistemes físics i lògics de escolacrescendo.es, dels seus proveïdors o de terceres persones, introduir o difondre en la xarxa virus informàtics o qualssevol altres sistemes físics o lògics que siguen susceptibles de provocar els danys anteriorment esmentats; Intentar accedir i, en el seu cas, utilitzar els comptes de correu electrònic d’altres usuaris i modificar o manipular els seus missatges L’usuari respondrà dels danys i perjudicis de tota naturalesa que CRESCENDO ESCOLA DE MÚSICA D’ALCOI puga patir amb ocasió o a conseqüència de l’incompliment de qualsevol d’aquestes obligacions, així com de qualssevol altres incloses en les presents Condicions Generals i/o les imposades per la Llei en relació amb la utilització del Lloc web. CRESCENDO ESCOLA DE MÚSICA D’ALCOI es reserva el dret de retirar tots aquells comentaris i aportacions que vulneren el respecte a la dignitat de la persona, que siguen discriminatoris, xenòfobs, racistes, pornogràfics, que atempten contra la joventut o la infància, l’ordre o la seguretat pública o que, al seu judici, no resultaren adequats per a la seua publicació. En cap cas CRESCENDO ESCOLA DE MÚSICA D’ALCOI serà responsable de les opinions abocades pels usuaris a través de qualsevol mena d’eina que permeta la seua participació. CRESCENDO ESCOLA DE MÚSICA D’ALCOI vetlarà en tot moment pel respecte de l’ordenament jurídic vigent, i estarà legitimada per a, a la seua sencera discreció, interrompre el Servei, i fins i tot excloure del Lloc web a l’usuari que haja pogut cometre qualsevol dels delictes tipificats en el Codi Penal vigent, o haja dut a terme actes que resulten contraris a aquestes Condicions Generals, la Llei, les normes establides per CRESCENDO ESCOLA DE MÚSICA D’ALCOI o els seus col·laboradors, o puguen pertorbar el seu bon funcionament, imatge, credibilitat i/o prestigi.

5. TRACTAMENT DE DADES PERSONALS I ÚS DE COOKIES

La visita al present portal web, no implica el registre automàtic de cap dada de caràcter personal. En canvi, existeix determinada informació, de caràcter no personal i que no identifica a un Usuari concret, que es recull durant la sessió en directe a través de dispositius denominats “cookies”. Les ‘cookies’, són xicotets fitxers de dades que es generen en l’ordinador de l’Usuari i que ens permeten obtindre la següent informació: La data i hora d’accés al Lloc web: ens permet esbrinar les hores de més afluència i fer els ajustos precisos per a evitar problemes de saturació en les nostres hores punta. El nombre de visitants diaris de cada secció: ens permet conéixer les àrees de més èxit i augmentar i millorar el seu contingut, amb la finalitat que els Usuaris obtinguen un resultat més satisfactori. La data i hora de l’última vegada que l’Usuari va visitar el Lloc web. El disseny de continguts que l’Usuari va triar en la seua primera visita al Lloc web. Elements de seguretat que intervenen en el control d’accés a les àrees restringides. La informació obtinguda és totalment anònima, i en cap cas pot ser associada a un Usuari concret i identificat. Aquesta informació permet a CRESCENDO ESCOLA DE MÚSICA D’ALCOI adaptar i millorar els seus Serveis als interessos de l’Usuari. D’altra banda, aquest lloc web usa Google *Analytics, un servei analític de les cookies descrites anteriorment prestat per Google, Inc. No obstant això, l’Usuari té l’opció d’impedir la generació de cookies, mitjançant la selecció de la corresponent opció en el seu programa navegador, si bé ha de saber que, en el cas que deshabilite l’ús de cookies, la navegació pot ser més lenta de l’habitual. D’altra banda, per a la utilització de determinats Continguts o Serveis, CRESCENDO ESCOLA DE MÚSICA D’ALCOI podrà requerir de l’Usuari certs dades personals a través dels formularis disposats a aquest efecte. Per això, i d’acord amb el que s’estableix en la legislació vigent en matèria de Protecció de Dades de Caràcter Personal, l’informem que les dades personals que ens facilite a través del nostre lloc web o mitjançant enviaments de correus electrònics, seran incorporats als fitxers automatitzats sota la titularitat de CRESCENDO ESCOLA DE MÚSICA D’ALCOI, amb domicili en Na Saurina D’Entença 70 03803 Alcoy (), amb la finalitat de ser utilitzats per a gestionar la seua sol·licitud d’informació i enviar-li comunicacions publicitàries sobre les ofertes i serveis de CRESCENDO ESCOLA DE MÚSICA D’ALCOI També s’informa a tots els usuaris que, excepte en aquells camps en què s’indique el contrari, no serà obligatòria la recollida de dades personals. Ara bé, el seu no emplenament pot impedir a CRESCENDO ESCOLA DE MÚSICA D’ALCOI prestar tots aquells Serveis vinculats a tals dades, alliberant-li de tota responsabilitat per la no prestació, o prestació incompleta, d’aquests Serveis. Correspon a l’usuari l’obligació de facilitar les dades de manera veraç i mantindre’ls actualitzats, reservant-se CRESCENDO ESCOLA DE MÚSICA D’ALCOI el dret d’excloure dels Serveis a tot Usuari que haja facilitat dades falses, sense perjudici de les altres accions que procedisquen en Dret. Tots els usuaris poden exercitar els drets d’accés, oposició, rectificació i cancel·lació mitjançant escrit, adjuntant el DNI, dirigit a CRESCENDO ESCOLA DE MÚSICA D’ALCOI en la següent adreça: Na Saurina D’Entença 70 03803 Alcoy (), o al mail 0.

6. PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

Els continguts del Lloc web -com ara textos, gràfics, fotografies, logotips, icones, imatges-, són de l’exclusiva propietat de CRESCENDO ESCOLA DE MÚSICA D’ALCOI, o de tercers els drets dels quals ostenta legítimament CRESCENDO ESCOLA DE MÚSICA D’ALCOI, i estan protegits per la legislació nacional i internacional. El disseny gràfic, codi font i programari són propietat de *MSWeb *Coop. *Val. Queda estrictament prohibida la utilització de tots els elements objecte de propietat industrial i intel·lectual amb finalitats comercials, així com la seua distribució, modificació, alteració o *descompilación. La infracció de qualsevol dels citats drets pot constituir una vulneració de les presents disposicions, així com un delicte castigat d’acord amb els articles 270 i següents del Codi Penal. L’usuari haurà d’abstindre’s de suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat que estiguera instal·lat en les pàgines de escolacrescendo.es. S’entendrà que els usuaris que envien al Lloc web observacions, opinions o comentaris a través del servei de correu electrònic o per qualsevol altre mitjà, autoritzen a CRESCENDO ESCOLA DE MÚSICA D’ALCOI a la seua reproducció, distribució, comunicació pública, transformació i, en definitiva, exercitar qualsevol altre dret d’explotació sobre aquests. Aquesta autorització es fa a títol gratuït, sense limitació territorial, i durarà tot el temps en què el dret de propietat intel·lectual estiga vigent, segons el que s’estableix en la legislació aplicable, ja siga nacional o internacional. Els usuaris podran interposar reclamacions relatives a possibles incompliments dels drets de propietat intel·lectual o industrial sobre qualssevol dels Serveis d’aquest Lloc web dirigint-se a la següent adreça de correu electrònic: 0.

7. EXCLUSIÓ DE GARANTIES I RESPONSABILITAT

CRESCENDO ESCOLA DE MÚSICA D’ALCOI no es fa responsable de la veracitat, exactitud i qualitat del present Lloc web, els seus serveis, informació i materials. Aquests serveis, informació i materials són presentats tal com són i són accessibles sense garanties de cap classe. CRESCENDO ESCOLA DE MÚSICA D’ALCOI es reserva el dret a interrompre, en qualsevol moment i sense previ avís, l’accés al tot o part del Lloc web, així com la prestació dels seus Serveis, ja siga per motius tècnics, de seguretat, de control, de manteniment, per fallades de subministrament elèctric o qualsevol altra causa justificada. En conseqüència, CRESCENDO ESCOLA DE MÚSICA D’ALCOI no garanteix la fiabilitat, la disponibilitat ni la continuïtat del seu Lloc web o dels Serveis, per la qual cosa la seua utilització es duu a terme per l’usuari pel seu propi compte i risc, sense que, en cap moment, puguen exigir-se responsabilitats a CRESCENDO ESCOLA DE MÚSICA D’ALCOI en aquest sentit. CRESCENDO ESCOLA DE MÚSICA D’ALCOI no serà responsable en cas que existisquen interrupcions, demores o errors en el funcionament dels Serveis i, en general, qualssevol inconvenients que tinguen el seu origen en causes que escapen al seu control i/o que siga deguda a una actuació dolosa o culposa de l’usuari, i/o tinga per origen causes de cas fortuït o força Major. Sense perjudici del que s’estableix en l’article 1105 del Codi Civil, s’entendran inclosos en el concepte de força major, a l’efecte de les presents Condicions Generals, tots aquells esdeveniments esdevinguts fora del control de CRESCENDO ESCOLA DE MÚSICA D’ALCOI (com ara fallada de tercers, operadors o companyies de serveis, actes de Govern, falta d’accés a xarxes de tercers, actes o omissions de les Autoritats Públiques, els que siguen conseqüència de fenòmens naturals, apagades, etc. i l’atac de hackers o tercers especialitzats en la seguretat o integritat del sistema informàtic), sempre que CRESCENDO ESCOLA DE MÚSICA D’ALCOI haja adoptat les mesures de seguretat raonables d’acord amb l’estat de la tècnica. En qualsevol cas, i qualsevol que siga la seua causa, CRESCENDO ESCOLA DE MÚSICA D’ALCOI no assumirà cap responsabilitat per danys directes ni indirectes, mal emergent i/o per lucre cessant. CRESCENDO ESCOLA DE MÚSICA D’ALCOI exclou tota responsabilitat sobre els danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que puguen deure’s a la falta de veracitat, exactitud, exhaustivitat i/o actualitat dels Serveis transmesos, difosos, emmagatzemats, posats a la seua disposició o rebuts, obtinguts o als quals s’haja accedit a través del Lloc web, així com pels Serveis prestats o oferits per terceres persones o entitats. CRESCENDO ESCOLA DE MÚSICA D’ALCOI tractarà, en la mesura que siga possible, d’actualitzar i rectificar aquella informació allotjada en el seu Lloc web que no complisca amb les mínimes garanties de veracitat. No obstant això, quedarà exonerada de responsabilitat per la seua no actualització o rectificació, així com pels continguts i informacions abocats en aquesta. En aquest sentit, CRESCENDO ESCOLA DE MÚSICA D’ALCOI no té obligació de controlar -i no controla- els continguts transmesos, difosos o llocs a la disposició de tercers pels usuaris o col·laboradors, excepte els supòsits en què així ho exigisca la legislació vigent o quan siga requerit per una Autoritat Judicial o Administrativa competent. D’igual manera, CRESCENDO ESCOLA DE MÚSICA D’ALCOI exclou qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota classe que puguen deure’s a la presència de virus o altres elements lesius en els continguts que puguen produir alteració en els sistemes informàtics, així com en els documents o sistemes emmagatzemats en aquests. Tampoc es fa responsable per la utilització que l’usuari realitze dels Serveis del Lloc web, les seues contrasenyes, o de qualsevol altre material d’aquest, infringint els drets de propietat intel·lectual o industrial o qualsevol altre dret de tercers. L’usuari s’obliga a mantindre indemne a CRESCENDO ESCOLA DE MÚSICA D’ALCOI per qualsevol mal, perjudici, sanció, despesa (incloent, sense limitació, honoraris d’advocats) o responsabilitat civil, administrativa o de qualsevol altra índole, que poguera patir a conseqüència de l’incompliment, o compliment parcial o defectuós del que s’estableix en les presents Condicions Generals, en la legislació aplicable, i, especialment, de les seues obligacions en matèria de protecció de dades de caràcter personal recollides, tant en les presents condicions, com en la legislació aplicable.

8. MODIFICACIONS

CRESCENDO ESCOLA DE MÚSICA D’ALCOI, en els termes ja indicats, es reserva el dret d’efectuar sense previ avís les modificacions que considere oportunes en el seu portal, podent canviar, suprimir o afegir tant els continguts i serveis que es presten a través de la mateixa com la forma en la qual aquests apareguen presentats o localitzats en el seu portal.

9. ENLLAÇOS A ALTRES LLOCS WEB

En el cas que en escolacrescendo.es es disposaren enllaços o enllaços feia altres llocs d’Internet, escolacrescendo.es no exercirà cap mena de control sobre aquests llocs i continguts. En cap cas CRESCENDO ESCOLA DE MÚSICA D’ALCOI.és assumirà cap responsabilitat pels continguts d’algun enllaç pertanyent a un lloc web alié, ni garantirà la disponibilitat tècnica, qualitat, fiabilitat, exactitud, amplitud, veracitat o validesa de qualsevol material o informació continguda en cap d’aquests enllaços o altres llocs d’Internet. La funció de tals enllaços és exclusivament la d’informar l’usuari sobre l’existència d’altres fonts d’informació en Internet, on podrà ampliar els Serveis oferits pel Portal. Igualment, la inclusió d’aquestes connexions externes no implicarà cap mena d’associació, fusió o participació amb les entitats connectades. CRESCENDO ESCOLA DE MÚSICA D’ALCOI no serà en cap cas responsable del resultat obtingut a través d’aquests enllaços o de les conseqüències que es deriven de l’accés pels usuaris a aquests. És l’usuari ha d’extremar la prudència en la valoració i utilització de la informació i serveis existents en els continguts de tercers.

10. DRET D’EXCLUSIÓ

CRESCENDO ESCOLA DE MÚSICA D’ALCOI es reserva el dret de retirar tots aquells comentaris i aportacions que vulneren el respecte a la dignitat de la persona, que siguen discriminatoris, xenòfobs, racistes, pornogràfics, que atempten contra la joventut o la infància, l’ordre o la seguretat pública o que, al seu judici, no resultaren adequats per a la seua publicació. CRESCENDO ESCOLA DE MÚSICA D’ALCOI vetlarà en tot moment pel respecte de l’ordenament jurídic vigent, i estarà legitimada per a, a la seua sencera discreció, interrompre el Servei, i fins i tot excloure del Lloc web a l’usuari que haja pogut cometre qualsevol dels delictes tipificats en el Codi Penal vigent, o haja dut a terme actes que resulten contraris a aquestes Condicions Generals, la Llei, les normes establides per CRESCENDO ESCOLA DE MÚSICA D’ALCOI o els seus col·laboradors, o puguen pertorbar el seu bon funcionament, imatge, credibilitat i/o prestigi. CRESCENDO ESCOLA DE MÚSICA D’ALCOI perseguirà l’incompliment de les presents condicions, així com qualsevol utilització indeguda del seu portal exercint totes les accions civils i penals que li puguen correspondre en dret.

11. MODIFICACIÓ DE LES PRESENTS CONDICIONS I DURACIÓ

Per la naturalesa pròpia de la Web, és possible que es modifiquen o incloguen canvis en el contingut de les Condicions Generals. A més, CRESCENDO ESCOLA DE MÚSICA D’ALCOI, es reserva el dret de modificar, en qualsevol moment, la presentació i/o configuració del Lloc web, així com les presents Condicions Generals. Per això, i atés que tot usuari (tant el registrat com el que no) ha d’assumir que li seran aplicable aquestes Condicions Generals segons el contingut que estiga vigent cada vegada que es produïsca l’accés a la web, queden obligats a comprovar-les i conéixer-les amb cada accés.

12. LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ

La relació entre escolacrescendo.es i l’USUARI es regirà per la normativa espanyola vigent, interpretant-se conformement a aquesta. Tota controvèrsia se sotmetrà als Jutjats i tribunals de la ciutat de València, excepte en matèria de consum, i en aquest cas la competència territorial la determinarà el domicili del consumidor.